Czerwca 18 2024 09:06:14
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1929/1930

W Imię Boże!
Rok szkolny 1929/30

1. Nowy Rok szkolny rozpoczął się we wtorek, 3. września 1929. Ilość dzieci polskich 61 a niemieckich 52.
2. Nauczycielka Halina Kowalska otrzymała 6 tygodniowy urlop z powodu porodzenia chłopca, więc dzieci polskie uczęszczały przez ten czas do szkoły w Drobninie. Ponieważ mąż nauczycielki pani Kowalskiej pojechał na jednoroczny Wyższy Kurs do Poznania, więc zastępuje go przez ten czas w szkole męskiej w Lesznie jego żona a tutejsza nauczycielka Halina Kowalska.
3. Dnia 15. października 1929 roku objął posadę w polskim oddziale nauczyciel pan Mieczysław Zwierzchowski, rodem z Kąkolewa a dotychczas nauczycielem w Górznie. Jest to bardzo pracowity, zgodny i miły kolega i myślę, że pomiędzy nami nie przyjdzie nigdy do nieprzyjemności i że zawsze w najlepszej przyjaźni w tutejszej parytetycznej szkole nad polską i niemiecka młodzieżą szkolną i także poza szkołą jako przyjaciele i prawdziwi nauczyciele pracować będziemy. 4. W wakacje naolejono podłogi w obu klasach.
5. Z początkiem roku szkolnego udzielam w szkole powszechnej w Górznie 2 godziny tygodniowo religji ewangelickiej dzieciom ewangelickim z Górzna, Frankowa i Bojanic. Oprócz tego udzielam dzieciom ewangelickim z wymienionych gmin w szkole w Górznie za zgodą Inspektoratu Szkolnego 2 godziny tygodniowo języka niemieckiego, jako zatrudnienie prywatne; wynagrodzenie za udzielanie języka niemieckiego płaci pan Müller z Górzna (30 zł. miesięcznie).
6. Dnia 3. września odbyło się w tutejszej szkole szczepienie ospy.
7. Dnia 20. września wygłosił delegat Ligi Morskiej i Rzecznej w Poznaniu pan Janiszewski w szkole w Mierzejewie referat o wybrzeżu polskim i Gdyni. Dzieci tutejszej szkoły zjawiły się w Mierzejewie.
8. Uczennica IV oddziału niemieckiego Else Henke zachorowała na zapalenie ślepej kiszki. Po operacji w Lesznie umarła dnia 28. września, pogrzeb odbył się 23. września w Krzemieniewie. Obecne były wszystkie dzieci ewangelickie i złożyły na trumnie bardzo ładny wieniec.
9. Dnia 24. września wizytował tutejszą szkołę pan inspektor Tyczewski z Leszna i był i tego roku bardzo zadowolony.
10. W czwartek 10. października odbyła się I Konferencja rejonowa w Pawłowicach. Obecni byli wizytatorowie z Poznania: dr Jabczyński i dr Hasiński, Inspektor powiatowy Tyczewski.
11. W dniu 11. października przypada 150-ta rocznica ofiarnej śmierci Kazimierza Pułaskiego, który zginął w Ameryce, walcząc o wolność Stanów Zjednoczonych. Towarzysz Kościuszki, wódz Konfederacji barskiej, niezłomny rycerz wolności, oddał miecz swój żołnierski na usługi wielkiej sprawy, walki o niepodległość Stanów, bo wierzył, że walcząc o Wolność narodu amerykańskiego, zdobywa Niepodległość Polski. Za tą ofiarę rycerskiego żywota podały nam potężne Stany swą bratnią dłoń i mamy Ameryce dużo do zawdzięczenia o Niepodległość Polski (Wilson, dostęp do morza). Dziś w 150-tą rocznicę braterstwa broni i krwi czcić będzie naród amerykański pamięć naszego bohatera narówni z nami. Złączmy się pamięcią nad mogiłą, z której wyrasta wieczne życie i wykwitła wolność.
Tą wzniosłą uroczystość odprawiono w wymienionym dniu w obu oddziałach naszej szkoły.
12. Nasza Rada szkolna miejscowa wysłała dnia 16. października Siostrze nauczycielce C. Buczkównej w Drobninie w imieniu naszej Rady szkolnej i w imieniu rodziców najszczersze podziękowanie, że przez 6 tygodni udzielała polskim dzieciom tutejszej szkoły nauki, bo przez ten czas nie miał polski oddział nauczyciela.
13. Dnia 2. listopada wniósła tutejsza Rada szkolna miejscowa przez Wójtostwo do Inspektoratu Szkolnego w Lesznie wniosek o przeniesienie nauczycielki pani Kowalskiej z Krzemieniewa.
14. Dzień 11. listopada, jako Jedenastą Rocznicę Wskrzeszenia Państwa Polskiego odprawiono i tego roku w tutejszej szkole w bardzo uroczysty sposób.
15. Dnia 11. listopada założyliśmy w tutejsze szkole Kółko Ligi Obrony Powietrznej Państwa (L.O.P.P.). Ilość członków tego Kółka wynosi 26, a to: w polskim oddziale 16 a w niemieckim 10.
16. Dnia 27. listopada zdał nauczyciel oddziału polskiego pan Mieczysław Zwierzchowski w swojej klasie II egzamin z wynikiem dostatecznym. Do Komisji egzaminacyjnej należeli: pan dr Wowczak, dyrektor seminarium męskiego w Lesznie (przewodniczący), pan profesor Gugulski tegoż seminarium i pan Inspektor Tyczewski.
17. Od 17. listopada 1929 istnieje w Krzemieniewie dla polskiej młodzieży pozaszkolnej męskiej i żeńskiej Kurs wieczorowy, który prowadził nauczyciel Zwierzchowski od 17. grudnia 1929 do 3. marca 1930 i udzielał nauki 2 razy tygodniowo po 2 godziny. Przeciętna liczba kursistów 25 do 28. Celem kursu było uzupełnienie wiadomości młodzieży pozaszkolnej.
18. Za przysłanych mi 50 nalepek po 20 gr. Na dzień 27. grudnia 1929 odesłałem na konto czekowe 10 zł. na Inwalidzki Dom Pracy w Poznaniu.
19. Naukę szkolną zawieszono 21. grudnia po lekcjach a podjęto 3. stycznia 1930 o 8 godzinie rano. Przez ten czas trwały ferje świąteczne Bożego narodzenia.

1930

20. W dniu 11.grudnia 1929 urządzili obaj nauczyciele w swoich oddziałach pogadanki o gruźlicy i jej zwalczaniu.
21. Od 1. stycznia 1930 zamówiłem dla polskiego oddziału naszej szkoły „Płomyk”, tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Prenumeratę roczną na rok 1930 w kwocie 14 zł. wysłałem 20. marca.
22. Tutejsza Rada szkolna miejscowa uchwaliła na swoim posiedzeniu w dniu 17. stycznia, że się zgadza na przydział dzieci szkolnych Majętności Brylewo do miejscowej szkoły w Krzemieniewie.
23. Według zarządzenia Pana Ministra W.R. i O.P. pierwsze półrocze kończy się w czwartek, 30. stycznia a drugie półrocze rozpoczyna się we wtorek, 4. lutego.
24. W poniedziałek, 17. lutego II Konferencja rejonowa w Robczyskach.
25. W sobotę, 15. marca omawiano z młodzieżą szkolną znaczenie morza dla odrodzonej Polski.
26. Co się tyczy uroczystości obchodu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19. marca, wysłałem dnia 4. kwietnia dotyczące sprawozdanie do Inspektoratu, L.dz. 22.
27. Dnia 22. marca przyjechał tu pan radca Rankowski z Poznania z panem inspektorem Tyczewskim z Leszna w sprawie rozszerzenia tutejszej 2 klasowej szkoły parytetycznej na 3 klasową, oraz złączenie dzieci polskich z niemieckimi.
28. Dnia 11. kwietnia otrzymała nasza Rada szkolna miejscowa z Inspektoratu uwiadomienie, że Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego orzeczeniem z dnia 3. kwietnia 1930 Nr I. 11.942/30 ustaliło stopień organizacyjny tutejszej szkoły na 3 klasową.
Rada szkolna miejscowa uchwaliła na swem posiedzeniu z dnia 29. kwietnia, że się zgadza na rozszerzenie tutejszej szkoły na 3 klasową, ale tylko w ten sposób, że dzieci polskie z niemieckimi zostaną złączone w jednych i tych samych oddziałach. Postawiony przez pana Schlechta wniosek, ażeby pozostał ten sam stan jaki jest i że żąda dla dzieci ewangelickich oddzielnej klasy, uzyskał jeden głos (wnioskodawcy).
29. Dzień Trzeciego Maja odprawiono w taki podniosły sposób, jak w biegłych latach. Sprawozdanie z tej patrjotycznej uroczystości oraz dotyczący program wysłałem dnia 15. maja do Inspektoratu L.dz. 31.
30. Zawieszenie zajęć szkolnych nastąpiło we wtorek, 15. kwietnia po lekcjach a rozpoczęcie zaś we wtorek, 29. kwietnia. Przez ten czas trwały ferje świąteczne wielkanocne.
31. Dnia 7 maja dały się oba oddziały fotografować.
32. W poniedziałek, dnia 26. maja III. Konferencja rejonowa w Oporowie.
33. W piątek, 6. czerwca urządziła szkoła wycieczkę naukową do lasu w Krzemieniewie.
34. Ferje Zielonych Świąt trwały od soboty, 7. czerwca do środy, 11. czerwca. Naukę zakończono w piątek po lekcjach, dnia 6. czerwca a rozpoczęto w czwartek, 12. czerwca o 8 godzinie.
35. W 1930 roku mija 400 lat od urodzin Jana Kochanowskiego, pierwszego wielkiego znakomitego poety, dobrego Polaka i zacnego człowieka. Dla naszej szkoły zakupiliśmy książkę „Szkoła Kochanowskiego 1530-1930” i dnia 21. czerwca odprawiliśmy w szkole uroczyście ważną rocznicę tego zacnego człowieka.
36. W poniedziałek, 23. czerwca IV. (ostatnia) Konferencja rejonowa w Mierzejewie.
37. W niedzielę, dnia 22. czerwca przedstawienie dzieci polskich.
38. W niedzielę, 29. czerwca majówka. Sprawozdanie z przedstawienia z programem i majówki wysłałem dnia 13. lipca do Inspektoratu, L.dz. 51.
39. Rok szkolny zakończono 28. czerwca w ten sam podniosły sposób, jak w innych latach.

Ja ukończyłem w tym dniu z pomocą Boską 44 lat mojej nauczycielskiej pracy.
Wpisy do szkoły odbyły się 27. czerwca. Ze szkoły wystąpiło 6 a wstąpiło 17 dzieci.
Liczba dzieci w oddziale niemieckim wynosi 61.

Adam Kaisar

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,716 Unikalnych wizyt